Нигезләмә

Татарстан Республикасы

Министрлар Кабинетының

2005 ел 18 нче августыннан

409 нчы карары белән

расланган

 

 

НИГЕЗЛӘМӘ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫ ТУРЫНДА

 (ТР МК 2006 нчы елның 9 нчы октябреннән 509 нчы, 2007 нче елның 29 нчы гыйнварыннан 23 нче Карары белән редакцияләнгән)

 

 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘ

 1.1. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы (алга таба - Министрлык) Татарстан Республикасының өлкә вәкаләтле, мәдәният, сәнгать, кинематография, мәдәни мирас объектларын саклау һәм куллану өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыручы, мөнәсәбәтләрне көйләүче башкарма хакимияте органы.

1.2. Министрлыкның структура бүлекчәләре, шул исәптән, Министрлыкның үзәк аппараты бар. Министрлык структурасына, мөстәкыйль бүлек буларак, әлеге Нигезләмә һәм гамәлдәге законнар җыелмасы нигезендә оешкан дәүләт органнары да керә ала.

1.3. Министрлык, әлеге Нигезләмәнең кушымтасы нигезендә билгеләнгән вәкаләтләре кысасында башкарма хакимиятнең федераль органнары, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, оештырылу-хокук формасына бәйсез рәвештә икътисадый эшчәнлек алып баручы оешмалар белән элемтәдә тора.

1.4. Министрлык үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы Законнары, Россия Федерациясе Президенты, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары, боерыклары һәм башка норматив хокукый актлар, шулай ук әлеге Нигезләмәгә таяна.

1.5. Министрлык юридик зат хокукларына ия, үз исеменнән милек һәм милеккә бәйле булмаган хокукларга ия була, аларны тормышка ашыра ала; җаваплылыкка ия, судта дәгъвачы, җавапка тартылучы һәм өченче зат була ала, Татарстан Республикасының Дәүләт гербы сурәте һәм үз исеме булган печать һәм бланкка, үз эшчәнлеге өчен кирәк булган башка печать, штамп, бланк, закон кысаларында ачылган тиешле бюджет һәм башка хисап кәгазьләренә ия.

1.6. Министрлык үз эшчәнлеге өчен кирәк булган материаль-техник чаралар, җиһазлар белән тәэмин ителә.

 

Закон тәртибендә Министрлыкка беркетелгән милек аның оператив идарәсендә.

 

1.7. Министрлык Татарстан Республикасы бюджеты хисабыннан финансана.

 

1.8. Министрлыкның юридик адресы: 420015, Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Пушкин урамы, 66/33.

 

(1.8. нче пункт ТР МК 2007 нче елның 29 нчы гыйнварыннан 23 нче карары белән үзгәртелде)

 

2. МИНИСТРЛЫКНЫҢ БУРЫЧЛАРЫ

 

Министрлыкның төп бурычлары:

 

2.1. Мәдәният, сәнгать, кинематография өлкәсендә, тарихи-мәдәни мирасны саклауга һәм Татарстан Республикасы гражданнарының иҗатка иреге, мәдәни тормышта катнашу, мәдәният оешмаларыннан файдалану, мәдәни кыйммәтләрне куллану мөмкинлегенә конституцион хокукларын тормышка ашыру өчен уңайлы шартлар тудыруга юнәлдерелгән Республика дәүләт сәясәтен тормышка ашыруны тәэмин итүдә катнашу;

 

2.2. Бирелгән вәкаләтләр кысаларында мәдәни мирас объектларының (тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр) дәүләт тарафыннан саклануы;

 

2.3. Татарстан Республикасы халыкларына үзләренең этномәдәни үзенчәлекләрен һәм мәдәниятләре үсешен саклауда, милләтара мәдәни элемтәләрне ныгытуда, милли-мәдәни автономияләр, аларның Россия Федерациясе субъектларындагы, чит илдәге территориаль органнары һәм башка оешмалар белән мөнәсәбәтләрдә ярдәм итү.

 

2.4. Мәдәният өлкәсендәге аерым төр эшчәнлекләрнең, шул исәптән, һөнәри сәнгать, кинематография, фотография, музей һәм китапханә эше, декоратив-кулланма сәнгать һәм халык иҗаты, мәдәни туризм, мәдәни мирас, мәдәният сферасында мәгариф һәм фән үсешенең максатларын һәм өстенлекле юнәлешләрен билгеләү;

 

2.5. Муниципаль берәмлекләргә ял сферасын үстерүдә, халыкның төрле катламнарының мәдәни-күңел ачу эшчәнлеген төрлеләндерүне тәэмин итүдә ярдәм күрсәтү;

 

2.6. Татарстан Республикасы мәдәниятенең дөнья мәдәнияте тирәлегенә интеграцияләнүе процессын тәэмин итү.

 

МИНИСТРЛЫКНЫҢ ФУНКЦИЯЛӘРЕ

 

3.1.              Министрлык түбәндәге төп функцияләрнең үтәлүе өчен җаваплы:

 

Министрлыкка беркетелгән эшчәнлек төрләрен лицензияләү (01.08. <*>);

 

түбәндәгеләрне дә кертеп, мәдәният өлкәсендәге (шул исәптән, сәнгать,

кинематография, тарихи-мәдәни мирасны саклау һәм куллану өлкәсендәге) мөнәсәбәтләрне көйләү (04.03. <*>):

 

Татарстан Республикасы милкендә булган китапханәләрнең халыкка хезмәт күрсәтүе белән идарә итү (04.03.01 <*>);

 

музейларга, мәдәният һәм сәнгать оешмалары, халык сәнгате һөнәрләре (Россия Федерациясе законнар җыелмасында каралган искәрмәләрдән тыш), республика һәм җирле милли-мәдәни автономияләргә, белем бирү оешмаларында милли телләр һәм этномәдәни юнәлештәге башка фәннәрне өйрәнүгә, кинематографиягә ярдәм итү (04.03.02 <*>);

 

Татарстан Республикасы милкендә булган мәдәни мирас объектларын саклау, куллану һәм популярлаштыру, республика күләмендәге мәдәни мирас объектларының дәүләт тарафыннан саклануы белән идарә итү, билгеләнгән тәртиптә федераль күләмдәге мәдәни мирас объектларын саклау, популярлаштыру һәм аларның дәүләт тарафыннан саклануын тәэмин итүдә катнашу (04.04.03 <*>);

 

Татарстан Республикасы карамагындагы оешмаларда балаларга өстәмә белем бирү эшчәнлеге белән идарә итү (04.05.01.4 <*>) (Министрлык карамагындагы оешмаларда);

 

билгеләнгән тәртиптә урта һөнәри белем бирү белән идарә итү (федераль уку йортларында алынган белемнән тыш) (04.05.06. <*>) (Министрлык карамагынадагы оешмаларда);

 

билгеләнгән тәртиптә өстәмә һөнәри белем бирү белән идарә итү (федераль уку йортларында алынган белемнән тыш) (04.05.08. <*>) (Министрлык карамагындагы оешмаларда);

 

билгеләнгән вәкаләт кысаларында белем бирү оешмаларын, Татарстан Республикасы һәм муниципаль белем бирү оешмаларының педагогия хезмәткәрләрен аттестацияләү (04.05.09 <*>);

 

3.2.              Министрлык үз вәкаләтләре кысаларында түбәндәге оешмалар

белән хезмәттәшлек итә:

 

Татарстан Республикасы Икътисад һәм сәнәгать министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне тормышка ашырганда:

 

социаль-икътисадый программалаштыру (01.01 <*>);

 

территориаль планлаштыру схемасын һәм Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасын тормышка ашыруның планын төзү белән тәэмин итү (01.05.1 <*>);

 

инвестицион эшчәнлек үсеше белән идарә итү (01.10 <*>);

 

инновацион эшчәнлек үсеше белән идарә итү (01.11 <*>);

 

энергия һәм ресурслар саклау белән идарә итү (01.14 <*>);

 

Татарстан Республикасының ведомство дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү (01.15.01 <*>);

 

Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне тормышка ашырганда:

 

бюджет процессы белән идарә итү (Татарстан Республикасы һәм дәүләт бюджеттан тыш фондлары бюджеты) (01.02.1 <*>);

 

бюджетара мөнәсәбәтләрне көйләү (01.02.3 <*>);

 

Татарстан Республикасы Сәүдә һәм тышкы икътисадый хезмәттәшлек министрлыгы белән – якын һәм ерак чит илләр, шул исәптән ватандашлар белән икътисадый, мәгълүматый һәм мәдәни элемтә урнаштыруда ярдәм итү функциясен тормышка ашырганда (01.03.2 <*>);

 

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне тормышка ашырганда:

 

региональ күләмдәге капиталь төзелеш объектларын урнаштыру өчен территория планлаштыру документациясен әзерләүне тәэмин итү (01.05.2 <*>);

 

шәһәр төзелешен проектлаштыруның региональ нормативларын әзерләүне тәэмин итү (01.05.3 <*>);

 

Татарстан Республикасы Төзелеш һәм архитектура буенча дәүләт ведомстводан тыш экспертизасы идарәсе – территориаль планлаштыру документлары проектларына дәүләт экспертизасын оештыру, үткәрү һәм проект документациясенә дәүләт экспертизасы үткәрү функцияләрен тормышка ашырганда (01.05.4 <*>);

 

Татарстан Республикасы Җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне тормышка ашырганда:

 

Татарстан Республикасы карамагында булган күчемсез милек, транспорт, җиһаз, мәдәни мирас объектларын (биналар, корылмалар)  куллану белән идарә итү (01.07.01 <*>);

 

Татарстан Республикасы Гражданлык оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне тормышка ашырганда:

 

гражданлык оборонасы өлкәсенә караган чара оештыру һәм үткәрү белән идарә итү (02.01.01 <*>);

 

муниципальара һәм төбәк характердагы гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм ликвидацияләү өлкәсендә идарә (02.01.02 <*>);

 

Татарстан Респубикасын пожар куркынычсызлыгы белән тәэмин итү өлкәсендә идарә (02.01.03 <*>);

 

Татарстан Республикасы Хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы белән -  билгеләнгән тәртиптә хезмәт белән идарә итү функциясен тормышка ашырганда (01.13 <*>);

 

Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы белән – Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүматый системаларының үсүе белән идарә итү (дәүләт мәгълүмат системаларын формалаштыру белән идарә итүдән тыш) функциясен тормышка ашырганда (01.15.02 <*>);

 

Татарстан Республикасы Социаль-икътисадый мониторинг комитеты белән – социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы дәүләт мәгълүматый ресурсларын формалаштыру белән идарә итү функциясен тормышка ашырганда (01.15.01.1 <*>).

 

-----------------------------

 

<*>

 

 

 

3.3. Министрлык әлеге Нигезләмәнең 3.1. һәм 3.2. пунктлары нигезендә түбәндәге вәкаләтләрне тормышка ашыра:

 

мәдәният сферасы үсешенең комплекслы анализын үткәрә һәм тенденцияләрен фаразлый, Татарстан Республикасы территориясендәге аерым төр мәдәни эшчәнлекләрнең максатын һәм өстенекле үсеш юлларын билгели;

 

Татарстан Республикасының икътисадый һәм социаль үсеше программаларын тормышка ашыруны тәэмин итүдә катнаша;

 

мәдәният үсешенең федераль һәм республика максатчан программаларын тормышка ашыруны әзерләүдә һәм тәэмин итүдә катнаша (республика максатчан программаларын һәм тормышка ашырылуында Татарстан Республикасы катнаша торган федераль максатчан программаларны әзерләү һәм тормышка ашыруның гамәлдәге тәртипләре нигезендә);

 

мәдәни мирас объектларын саклау буенча республика максатчан программасын формалаштыруда катнаша (тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр) (Татарстан      Республикасы Икътисад һәм сәнәгать министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Финанслар министрлыгы белән индикатив идарә итүнең гамәлдәге регламенты нигезендә яңа программа төзү турындагы карар кабул ителгәннән соң);

 

дәүләтнең тармакка ярдәм итү чараларын тормышка ашыра, шул исәптән, билгеләнгән тәртиптә дәүләт музей, китапханә һәм башка шундый фондларны, театр, музыкаль коллектив репертуарларын тулыландыру максатында сынлы сәнгать һәм декоратив-кулланма сәнгать, кинематография әсәрләрен (заказ ясаучының аудиовизуаль әсәрләр әзерләү, шулай ук киновидеопрокат килешүе төзү вәкаләтләрен кертеп), фотосурәтләр, драматургия һәм музыка әсәрләрен булдыра, шулай ук тиешле финанс елына Татарстан Республикасы бюджеты турындагы законда каралган чаралар кысаларында әйтелгән әсәрләрне тудыру эшен финанслый;

 

дәүләт музейлары оештыру һәм аларга ярдәм итүгә бәйле вәкаләтләрен тормышка ашыра (Татарстан Республикасы дәүләт милке исәбендә булган музей предметлары һәм коллекцияләре белән идарә итүне кертеп);

 

халык сәнгать кәсепләрен үстерү өчен программ чаралар оештыра һәм тормышка ашыра;

 

гамәлдәге законнар җыелмасына нигезләнеп, театр, тамаша оешмалары, китапханәләр системасын барлыкка китерә, ярдәм итә һәм үстерә, авторлык һәм арадашчылык хокукларын яклауга ярдәм күрсәтә;

 

мәдәни туризм үсешенә ярдәм итә;

 

үз компетенцияләре кысасында Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының телләр турындагы законнар җыелмасын тормышка ашыруда катнаша;

 

гамәлдәге законнар җыелмасы белән дәүләт кереме хисабында саналган мәдәни кыйммәтләрне билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасының дәүләт музей, архив һәм китапханә фондларына күчерүне тормышка ашыра;

 

Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы карамагындагы дәүләт оешмаларын финанслауны тәэмин итә, мәдәният, сәнгать, кинематография оешмаларына ярдәм итүне тормышка ашыра, муниципаль берәмлекләргә мәдәният-күңел ачу оешмалары челтәрен формалаштыруда ярдәм күрсәтә;

 

һөнәри сәнгатьнең барлык төр һәм жанрлары үсешенә, татар һәм дөнья мәдәниятенең бөек эшлеклеләренең иҗадый мирасын саклауга ярдәм күрсәтә;

 

мәдәният сферасында икътисадый үзгәртеп кору юнәлешләрен әзерли;

 

талантлы яшьләргә, мәдәният, сәнгать, кинематография эшлеклеләренә адреслы ярдәм механизмын формалаштыра;

 

мәдәният, сәнгать, кинематография сферасындагы хезмәт мөнәсәбәтләрен көйли торган закон һәм башка хокукый норматив актларны тормышка ашыруны тәэмин итә;

 

халык иҗатының саклануына һәм үсүенә, халыкның мәдәни-күңел  ачу эшчәнлегенең төрлелеген тәэмин итүгә ярдәм күрсәтә;

 

Татарстан Республикасында һәм аннан  читтә гастроль һәм күргәзмәләр эшчәнлегенә, иҗат коллективлары, мәдәният һәм сәнгать оешмалары, мәдәният, сәнгать һәм кинематография буенча белем бирү һәм фән оешмалары арасында төбәкара элемтәләр барлыкка килүенә һәм үсүенә дәүләт ярдәмен тормышка ашыра;

 

мәдәният, сәнгать һәм кинематография сферасындагы фәнни һәм кулланма тикшеренүләрнең юнәлешен билгели һәм аларны үткәрү эшен координацияли;

 

дәүләтнең социаль стандартлары кысаларында халыкка мәдәни хезмәт күрсәтү, дәүләт ихтыяҗлары өчен продукт китертү буенча дәүләт заказын формалаштыруда катнаша, Россия Федерациясе законнар җыелмасы нигезендә заказлар ясый, товар, эш һәм хезмәт күрсәтне булдыруга (шул исәптән, сәнгать әсәрләрен тудыру һәм булдыру өчен) дәүләт контрактлары төзи;

 

Татарстан Республикасының мәдәният сәнгать өлкәсендә белем бирү оешмаларын, бирелгән вәкаләтләр кысаларында әйтелгән оешмаларның педагогик хезмәткәрләрен аттестацияли;

 

Татарстан Республикасы карамагында булган мәдәният, сәнгать һәм кинематография оешмалары хезмәткәрләрен аттестацияли;

 

мәдәният өлкәсен кадрлар белән тәэмин итүнең комплекслы прорграммасын төзи һәм тормышка ашыра, квалификацияле кадрлар әзерләү, аларны кабат укыту һәм квалификацияләрен күтәрүне оештыра;

 

тармак хезмәткәрләре һәм мәдәният эшлеклеләренә социаль ярдәм күрсәтү, аларны хокукый яклау чараларын тормышка ашыра, аларны дәүләт бүләкләренә тәкъдим итә;

 

мәдәният өлкәсендә өзлексез белем бирүне үстерүнең һәм, тармактагы хезмәт базары ихтыяҗыннан чыгып, тармакны мәдәният оешмалары өчен кадрлар белән тәэмин итүнең төп юнәлешләрен билгели;

 

Татарстан Республикасы финанслар министрлыгы белән килешү нигезендә билгеләнгән тәртиптә тармакның материаль-техник базасын ныгыту һәм үстерү өчен каралган бюджет һәм бюджеттан тыш чараларны бүлә, аларның эффектив кулланылуын тәэмин итә;

 

Татарстан Республикасы мәдәният сферасындагы дәүләт оешмаларының үзләре билгеләгән максатка ирешү өчен шәхси эшмәкәрлек эшчәнлеген үстерүдә катнаша;

 

мәдәни мирас объектларын гамәлдәге законнар җыелмасында каралган тәртиптә дәүләт тарафыннан саклау, куллану һәм популярлаштыруда дәүләт күзәтчелеген тормышка ашыра;

 

төбәк (республика) күләмендәге мәдәни мирас объектларын саклау өлкәсендә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законннар җыелмасының үтәлүен контрольдә тота;

 

мәдәни мирас объектларының торышын контрольдә тота;

 

Татарстан Республикасы милкендә булган мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр) саклау, куллану һәм популярлаштыруны тормышка ашыра;

 

мәдәни мирас объектлары һәм тарихи-мәдәни тыюлыкларны Россия Федерациясе законнар җыелмасында билгеләнгән тәртиптә һәм кысаларда саклауны тормышка ашыра;

 

мәдәни мирас объектларын закон таләпләре кысаларында куллануны тәэмин итү чараларын үз эченә алган шәһәр төзү һәм проектлаштыру, шәһәр төзү регламентлары документациясен төзүне контрольдә тотуны тормышка ашыруда катнаша;

 

төбәк (республика) күләмендә мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр) саклау һәм төзекләндерү чараларының башкарылуын тәэмин итә, мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр) куллану режимын саклауны, мәдәни мирас объектларын саклау зоналарын контрольдә тотуны  тәэмин итә;

 

федераль, республика законнар җыелмасы һәм башка норматив хокукый актлар тарафыннан бирелгән вәкаләтләр кысаларында мәдәни мирас объектларын саклау, төзекләндерү, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт контроле өлкәсендә закон тарафыннан билгеләнгән тәртиптә кагыйдә, норма, стандартлар эшли һәм раслый;

 

федераль, республика законнар җыелмасы һәм башка норматив хокукый актлар тарафыннан бирелгән вәкаләтләр кысаларында мәдәни мирас объектларының дәүләт тарафыннан саклануы һәм аларны куллану өлкәсендәге килештерү һәм хәл итү процедураларын тормышка ашыра;

 

Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының административ хокук бозулар турындагы законнар җыелмасында каралган мәдәни мирас объектларының саклануы, аларны куллану һәм саклау өлкәсендәге административ хокук бозуларны закон тәртибендә тикшерү;

 

Россия Федерациясе законнар җыелмасы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә экспертиза объектларының дәүләт тарихи-мәдәни экспертизасын оештыра;

 

Татарстан Республикасы мәдәни мирас объектларын кулланучылар белән  Гамәлдәге законнар җыелмасы тарафыннан билгеләнгән тәртиптә йөкләмә төзи;

 

музей предметлары һәм коллекцияләрен билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы музей фонды составына кертә һәм әлеге фонд составыннан чыгара ала, Татарстан Республикасы музей фондының дәүләт өлеше торышына дәүләт күзәтчелеген тормышка ашыра, Татарстан Республикасы музей фондының дәүләт каталогын алып бара;

 

министрлык һәм ведомстволар тарафыннан кертелгән Министрлык вәкаләтләренә караган сораулар буенча федераль закон, Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарлары һәм башка норматив хокукый актлар буенча йомгаклар әзерли;

 

Татарстан Республикасының мәдәният сферасындагы законнарын камилләштерү турында тәкъдим кертә, аларны гамәлдә куллануны гомумиләштерә, Министрлык вәкаләтендә булган мәсьәләләр буенча закон һәм башка норматив хокукый акт проектларын әзерли;

 

Татарстан Республикасының мәдәният сферасында бердәм мәгълүматый-коммуникатив система оештыра һәм аның нәтиҗәле эшләвен тәэмин итә;

 

мәдәният сферасы оешмаларына, җирле үзидарә органнарына, мәдәният эшлеклеләренә мәгълүматый, шулай ук законнарны куллану мәсьәләсендә ярдәм күрсәтә;

 

Татарстан Республикасының башкарма хакимият органнарына иҗадый берлекләр, милли-мәдәни автономияләр һәм җәмгыятьләр белән мөнәсәбәтләрдә ярдәм күрсәтә;

 

Татарстан Республикасындагы халыкларның милли мәдәниятен үстерүгә ярдәм күрсәтә;

 

Татарстан Республикасында китапханәчелек, халык иҗаты, мәдәният-күңел ачу сферасын үстерүдә максатлар һәм өстенлекле юнәлешләр билгели;

 

Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендәге уңышларын Россия Федерациясендә һәм чит илләрдә пропагандалый, Министрлык һәм ведомствога караган оешмаларның эшчәнлеген мәгълүматый яктыртуны тормышка ашыра;

 

фотосәнгать, фотографлык мирасын саклау һәм иҗадый куллануга, үзешчән фотосәнгатькә, аны үстерүгә ярдәм күрсәтә (кино- һәм фото берләшмәләр, кино һәм фотоклублар һ.б.);

 

конфессия һәм милләтара аңлашуны тәэмин итүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыра;

 

халыкара мәдәни хезмәттәшлекне, үз вәкаләте кысаларында халыкара бурычларны үтәүне тормышка ашыра, Министрлыкка бирелгән вәкаләт кысаларында мәдәният өлкәсендәге халыкара оешмаларның эшчәнлегендә катнаша, Татарстан Республикасы әдәбияты һәм мәдәниятенең дөнья мәдәниятенә интергацияләнүенә юнәлдерелгән эшчәнлекне координацияли;

 

мили-мәдәни автономияләргә, иҗадый берлекләргә, башка иҗтимагый оешмаларга Министрлык вәкаләтенә кергән мәсьәләләрдә, методик, оештыру һәм мәгълүматый ярдәм күсәтә;

 

Министрлыкка бирелгән вәкаләтләр кысаларында, төрле халыкара оешмалар белән мөнәсәбәтләргә таянып, мәдәни хезмәттәшлеккә нигезләнгән милләтара һәм төбәкара мөнәсәбәтләр өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыруга юнәлдерелгән эшчәнлекне, Татарстан Республикасының дөнья мәдәниятенә интеграцияләнүен тормышка ашыра;

 

Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органы белән идарә итүгә дәүләт заказы составына кергән, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан ел саен билгеләнә торган вәкаләтләрне башкару нәтиҗәләрен бәяләү индикаторлары билгеләренә ирешүне тәэмин итә;

 

төбәк (республика) күләмендәге мәдәни мирас объектларына (тарихи һәм мәдәни һәйкәлләр), шәхсиләштерү вакытында билгеле булган мәдәни мирас объектларын Россия Федерациясе законнарына нигезләнеп саклау бурычлары шартларын билгели;

 

(абзац ТР МК 2007 нче ел 29 нчы гыйнварыннан 23 нче Карары белән өстәлгән)

 

Министрлык үз эшчәнлеген җирле үзидарә органнары белән берлектә тормышка ашыра, аларның мөрәҗәгатьләре буенча эшчәнлекләрен тормышка ашыруда кирәкле ярдәмне күрсәтә, җирле үзиадарә органнары белән муниципаль үсеш фондыннан, социаль чыгымнарны финанслауда ярдәм итүче төбәк фондыннан бүленгән субсидияләрнең җирле бюджет тарафыннан эффектив куллану бәясе индикаторлары турында килешүләр әзерләү һәм төзүне тәэмин итә.

 

МИНИСТРЛЫКНЫҢ ХОКУК ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ

 

4.1. Министрлык хаклы:

 

Татарстан Республикасынң республика сәнгать, мәдәният һәм кинематография сферасындагы дәүләт оешмаларының оператив идарәсенә күчерелгән дәүләт милкенең бөтенлеген хисаплауны контрольдә тотуны тәэмин итү;

 

Татарстан Республикасы һәм гамәлдәге законнар җыелмасы ризалыгы белән дәүләт оешмалары оештыру;

 

мәдәният өлкәсендә бәйге, фестиваль, күргәзмә, күргәзмә-сату, симпозиум, конференция, семинар, китапханә алмашы һәм башка чаралар оештыру һәм үткәрү;

 

үз профиле буенча нәширлек эшчәнлеге оештыру (буклет, журнал, газет, методик кулланма, нота, билет, китап, афиша һ.б.);

 

билгеләнгән тәртиптә Министрлык эшчәнлеген оештыру мәсьәләләре буенча норматив хокукый актлар чыгару;

 

кабул ителгән тәртиптә мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшлеклеләрен дәүләт бүләкләре, премия һәм почетлы исемнәргә тәкъдим итү, театр, сәнгать коллективларына, аларның оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә “академик” исемен, шулай ук үз карамагындагы оешмаларга атаклы тарих, мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшлеклеләренең исемнәрен бирүгә булышлык итү;

 

Министрлык вәкаләтенә караган мәсьәләләрне чишкәндә килешү (контракт) нигезендә консультация, документлар проекты әзерләгәндә, аналитик, эксперт һәм башка төр эш башкарганда оешмалар һәм белгечләрне җәлеп итү, вакытлыча иҗадый төркемнәр, киңәшмә һәм координацияләү органнары (экспертлар советы, эшче төркем, комиссия һ.б.) формалаштыру;

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты боерыгы белән Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының мәнфәгатьләрен башкарма хакимиятнең федераль органнарында чагылдыру, үз вәкилләренең киңәшмә, конференция һәм башка чараларда катнашуын тәэмин итү;

 

Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары белән мәдәни хезмәттәшлеге турында кабул ителгән тәртиптә килешүләр төзү;

 

мөһим экспертиза һәм бәяләү, шулай ук мәдәни мирас объектларын саклау, куллану һәм популярлаштыру өлкәсендә дәүләт контролен тормышка ашыру мәсьәләләре буенча фәнни тикшеренүләр үткәрүне оештыруда катнашу.

 

4.2. Контроль функциясен башкарганда Министрлыкның вәкаләтләре түбәндәге законнар белән регламентлана һәм үзенә түбәндәгеләрне ала:

 

мәдәни мирас объектларын саклау сферасындагы законнарның үтәлүен контрольдә тоту;

 

китапханәчелек, музей, театр-тамаша эшчәнлеге һәм мәдәният сферасының башка оешмалары, шул исәптән сәнгать (һөнәри) белем бирү, һөнәри сәнгать, үзешчән һәм башка сәнгать эшчәнлеге өлкәсендә законнар үтәлешен контрольдә тоту.

 

МИНИСТРЛЫК ЭШЧӘНЛЕГЕН ОЕШТЫРУ

 

5.1. Министрлыкны Татарстан Республикасы Конституциясе нигезендә кабул ителгән тәртиптә вазыйфага билгеләнә һәм азат ителә торган министр җитәкли.

 

министрның үзе тәкъдим итүе буенча Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан вазыйфага билгеләнә һәм азат ителә торган урынбасарлары бар.

 

5.2. Министр:

 

бердәм башлангыч нигезендә Министрлык эшчәнлеге белән гомуми идарәне тормышка ашыра һәм Министрлыкка тапшырылган функцияләрнең үтәлүе өчен шәхсән җаваплы;

 

үз вәкаләте кысаларында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарларын әзерләүдә катнаша, аларның үтәлүен тәэмин итә;

 

Татарстан Республикасының “Татарстан Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары турында” Законы, әлеге Нигезләмә, Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары белән билгеләнгән Министрлык җитәкчесе вәкаләтләрен тормышка ашыра;

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан кабул ителгән тәртиптә Министрлык хезмәткәрләрен вазыйфага билгели һәм азат итә, аларга карата дисциплинар җәза чараларын куллана;

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты белән килешеп, закон тарафыннан билгеләнгән тәртиптә, дәүләт оешмасы җитәкчеләрен вазыйфага билгели һәм азат итә, алар белән хезмәт килешүләре төзи, үзгәртә һәм өзә;

 

Министрлыкның структура бүлекләре турында нигезләмәләрне раслый, министр урынбасарлары арасында вазыйфаларны бүлә;

 

үз вәкаләте кысаларында приказ формасында норматив-хокукый актлар чыгара, кагыйдә, инструкция, нигезләмәләрне раслый, аларның үтәлүен контрольдә тотуны оештыра;

 

хезмәткәрләр саны кысаларында хезмәткә түләү фондын, штат исемлеген бюджет ассигнацияләре, Министрлыкны тотуга киткән чыгымнар сметасын раслый;

 

5.3. Министрлык мәдәният үсешенең төп юнәлешләре, мәдәният өлкәсендә бердәм фәнни сәясәт алып бару, мәдәният сферасында фән һәм техниканың мөһим уңышларын, алдынгы тәҗрибәне куллану буенча тәкъдимнәр әзерләү өчен, составында галимнәр, югары квалификацияле белгечләр, мәдәният, сәнгать һәм кинематография эшлеклеләре, иҗадый берлек, милли-мәдәни автономия, җәмгыять һәм башка оешма вәкилләре кергән координацион совет төзергә мөмкин.

 

5.4. Министрлыкта киңәшмә орган буларак һәм үз эшен Министрлыкка йөкләнгән бурычлардан чыгып алып бара торган коллегия оеша.

 

Коллегия составына министр, аның вазыйфа буенча урынбасарлары, Министрлыкның структура бүлекләре, әйдәп баручы мәдәният, сәнгать һәм кинематография республика оешмасы җитәкчеләре, шулай ук мәдәният өлкәсендә махсус вәкаләтле органнар, башка органнар, иҗат эшлеклеләре, галимнәр, белгечләр керә.

 

Коллегия составы һәм аның әгъзалары саны Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары белән раслана.

 

Коллегия рәисе булып министр тора.

 

Коллегия утырышында билгеләнгән мәсьәлә буенча карарлар фикер алышу нәтиҗәсендә кабул ителә. Коллегия карарлары протоколлар белән беркетелә һәм, кагыйдә буларак, министр боерыгы буенча тормышка ашырыла.

 


Татарстан Республикасы

Мәдәният министрлыгы турында

Нигезләмәгә

кушымта

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДӘНИЯТ МИНИСТРЛЫГЫНЫҢ

ОЕШМАЛАР БЕЛӘН ХЕЗМӘТТӘШЛЕК АЛЫП БАРА ТОРГАН

ИКЪТИСАДЫЙ ЭШЧӘНЛЕК ТӨРЛӘРЕ ИСЕМЛЕГЕ

 

(ТР МК 2006 нчы ел 9 нчы октябреннән 509 нчы карары белән редакцияләнгән)

 

 

ОКВЭД <*>

Икътисадый эшчәнлек төрләренең исемнәре

92.11

Фильмнар җитештерү

92.12

Фильмнарны прокатка тапшыру

92.31.1

Сәнгать әсәрләре тудыру өлкәсендәге эшчәнлек

92.31.21

Театр һәм опера тамашалары, концерт һәм башка шундый сәхнә чыгышлары оештыру һәм кую эшчәнлеге

92.31.22

Шәхси нигездә чыгыш ясаучы актер, режиссер, композитор, рәссам, скульптор һәм башка иҗадый һөнәр вәкилләре эшчәнлеге

92.32

Театр һәм концерт заллары эшчәнлеге

92.33

Ярминкә һәм аттракцион парклар эшчәнлеге

92.34.1

Цирклар эшчәнлеге

92.34.2

Бию, дискотека мәйданнары, бию мәктәпләре эшчәнлеге

92.34.3

Башка төркемнәргә катнашмаган тамаша-күңел ачу оешмалары эшчәнлеге

92.51

Китапханә, архив, клуб тибындагы оешмалар эшчәнлеге

92.52

Музейлар эшчәнлеге, тарихи бина һәм урыннарны саклау

92.72

Ял һәм күңел ачуны оештыру буенча, башка төркемнәргә катнашмаган эшчәнлек (ял һәм күңел ачу парклары эшчәнлеге)

80.10.3

Мәктәпкәчә оешмаларда балаларга өстәмә белем бирү (балалар музыка, сәнгать мәктәпләре, балалар иҗаты йортлары һ.б,)

80.22.21

Урта һәм һөнәри белем бирү оешмаларында уку

80.30.3

Югары һөнәри белемгә ия белгечләр өчен өстәмә һөнәри белем бирү (квалификацияне күтәрү) оешмаларында уку

92.53

Ботаник бакчалар, зоопарк һәм тыюлыклар эшчәнлеге

 

Соңгы яңарту: 29 ноябрь 2012, 9:58
Copyright © 2003-2017
Хата таптыгызмы? Сүзне яки җөмләне билгеләгез һәм CTRL+ENTER басыгыз
Яндекс цитирования